Next Generation Emulation banner
1 - 6 of 6 Posts

·
Registered
Joined
·
11 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Ah..... The game look very great to me.. Look like FF8 version pc... I think I can play this game to the end But... The important problem appear when I have to change disc 1 to disc 2.. I press Esc. and change disc then return to game.... "Please insert Disk 2" Change into "Please wait" and Nothing run.. Nothing move.. But not hang. I can Esc. to return to window , I can reload save state. But I can't play disk 2.

Any Suggestion?

Memcard can't use too. Nothing run when I try to save in game with memcard..

This is my Plugin
GpuPete Opengl 1.53 config for best picture
ePSXe SPU core 1.4.0
ePSXe CDR ASPI core 1.4.0

And my comp.

PII 350
256 mb ram
Creative Live mp3
Geforce 2 MX 400 12.90
Creative cdrom 52 x

The game look very great for Playstation game run on Pc.

Please give me an advice..
Thanks

Ken
 

·
Registered
Joined
·
1,808 Posts
ÊÇÑÊ´Õ¤ÃѺ ´Õ㨷Õèà¨Í¤¹ä·Â´éÇÂàËÁ×͹¡Ñ¹¨ÃÔ§æ ¼ÁÍÂÙè·Õè¹ÕèÁÒ¹Ò¹ äÁèà¤Âà¨Íã¤ÃàÅ Êèǹ·ÕèÇèҤسàÅè¹ Legend of Dragoon äÁèä´éÅͧ·ÓµÒÁ screenshot ¹Õé´Ù¤ÃѺ :)
»Å. ¤ÃѺÃÙ»·Õè¼Áãªé ºéÒ¹¾Ñ¡ÍÅàǧ¹Ñé¹ÅÐ :p
 

·
playing FGO
Joined
·
10,134 Posts
wow, i can finally use that Thai language display support! :p
 

·
Registered
Joined
·
11 Posts
Discussion Starter · #6 ·
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ

¢Íº¤Ø³ÁÒ¡ Thank you very much ã¹·ÕèÊØ´ ¡ç àÅè¹á¼è¹ 2 ä´éáÅéÇ Finally I can play disc 2. 7502 bios work great for me now..

»Å. ·èͧ ¡Ãдҹ¢èÒÇ ÁÒËÅÒ µèÍ ËÅÒ ¡Ãдҹ¢èÒÇ à¡Á ã¹ ·ÕèÊØ´ ¡çä´éàËç¹ ÀÒÉÒä·Â Î×Í Î×Í ´Õã¨... ´Õã¨ÁÒ¡..... ngemu ¨§à¨ÃÔ­!!!!!

P.s Play many game.. From Garaga to CouterStrike.. Finally I found Thai language on international web... Great!!!!! 3 chear for ngemu Yeah!!!! :D :D :D :D
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top